Zastrzeżenia prawne

Warunki korzystania ze strony internetowej Busprestige

Warunki korzystania ze Strony Internetowej firmy Busprestige

 1. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi warunkami. Korzystanie ze strony internetowej Busprestige i zawartych na niej materiałów może odbywać się wyłącznie na opisanych poniżej zasadach. Treść warunków opracowano z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego, dlatego zawarte w nich informacje mogą nie odpowiadać przepisom obowiązującym w innych krajach.
 2. Znak towarowy, logotyp Busprestige jest zastrzeżonym znakiem towarowym.
 3. Wszelkie materiały udostępniane na stronach firmy Busprestige, a w szczególności: tekst, grafika, znaki towarowe i handlowe, dane oraz specyfikacje techniczne, dane rynkowe, tłumaczenia treści, jak również wszelkie inne elementy składowe umieszczone w ramach strony internetowej, chronione są prawem autorskim firmy Busprestige, jej podwykonawców, partnerów oraz kontrahentów, jak również prawami autorskimi producentów towarów, usługodawców lub innych osób trzecich. Poprzez czynność zapoznawania lub korzystania z jakichkolwiek elementów strony internetowej, użytkownik nie nabywa żadnych uprawnień do jakichkolwiek treści/materiałów, a w szczególności prawa do kopiowania i rozpowszechniana lub jakiegokolwiek wykorzystywania treści i elementów zawartych na stronie internetowej.
 4. Wszelkie nazwy własne, zastrzeżone znaki towarowe i handlowe należące do podmiotów trzecich są używane przez firmę Busprestige wyłącznie w celach identyfikacyjnych i informacyjnych.
 5. Wszelkie treści i materiały prezentowane na stronach firmy Busprestige udostępniane są wyłącznie do użytku osobistego. Zabronione jest ich kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie w celach komercyjnych. Zabronione jest również wykorzystanie jakichkolwiek elementów tekstowych, graficznych lub muzycznych, jak również elementów kodu lub struktury strony w celu tworzenia dzieł pochodnych w celach innych, niż dozwolony użytek osobisty. Zabronione jest kopiowanie, reprodukcja lub rozpowszechnianie jakichkolwiek treści, w tym tekstów, grafik i oprogramowania, uzyskanych ze stron firmy Busprestige.
 6. W przypadku, gdy użytkownik pragnie wykorzystać jakiekolwiek treści udostępniane na stronach firmy Busprestige, konieczne jest uzyskanie zgody od podmiotu uprawnionego. W tym celu prosimy o kontakt pod adres: busprestige@busprestige.pl
 7. Firma Busprestige bezwzględnie i jednoznacznie zastrzega, że żadna informacja zawarta na stronie firmy Busprestige nie ma charakteru oferty w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny. Informacje zawarte na stronie internetowej firmy Busprestige nie stanowią w szczególności oferty sprzedaży towarów lub usług.
 8. Bez względu na treść informacji zawartych na stronie internetowej firmy Busprestige każdą informacje zawartą na stronie należy traktować wyłącznie jako informację reklamową mającą na celu co najwyżej zaproszenie do rokowań.
 9. Firma Busprestige nie ponosi żadnej odpowiedzialności za następstwa, w tym zaś w szczególności za szkody, powstałe na skutek odmiennego potraktowania charakteru treści zawartych na stronie internetowej przez użytkownika strony lub osoby trzecie.
 10. Mając na względzie zasady funkcjonowania strony internetowej oraz związaną z tym konieczność cyklicznej aktualizacji treści informacji zawartych na stronie internetowej, firma Busprestige, zastrzega możliwość występowania na stronie internetowej informacji nieaktualnych lub sprzecznych ze stanem faktycznym.
 11. Firma Busprestige nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności, w tym w szczególności odpowiedzialności z tytułu powstania szkody będącej następstwem posłużenia się przez użytkownika strony lub osoby trzeciej informacją o nieaktualnej treści.
Back to top